$ USD
 • Dollar (USD)
 • Euro (EUR)

תקנון "בטבע שלי

1.. ברוכים הבאים לאתר "בטבע שלי" . אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון "בטבע שליהמפורט להלן

 

 1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 03-373-0663.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

 

 1. אתר "בטבע שלי" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: ""בטבע שלי" ​" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת "בטבע שלי (חירם) בע"מ", ח.פ: 512254814, מרחוב הסדנא 7, פתח תקווה (להלן: "בטבע שלי") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

 

 1. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב"בטבע שלי"  יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד "בטבע שלי" ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "בטבע שלי" על פי תקנון זה.

 

 1. השירות שניתן במסגרת "בטבע שלי"  מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי "בטבע שלי" לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילות הקישור "בדיקת אזורי משלוח" הקבוע בחלק התחתון בסרגל הימני של כל עמוד באתר ולאחר מכן להקליד את המיקוד של המען במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ "אישור". מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על כפתור "משלוחים" הקבוע בסרגל העליון של כל עמוד באתר ולאחר מכן להקליד את המיקוד של המען במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ "אישור".

יובהר כי על אף האמור לעיל ל"בטבע שלי" הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 

 1. אספקת מוצרים שנרכשו ב"בטבע שלי"  אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

 1. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.

 

 1. "בטבע שלי" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי "בטבע שלי" בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב"בטבע שלי"  לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 

 1. "בטבע שלי", לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות "בטבע שלי" , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

 

 1. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 

"המוצרים"

 

 1. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של "בטבע שלי" ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

 

 1. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

 

 1. "בטבע שלי" אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב"בטבע שלי" . "בטבע שלי" רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

 

 1. אופן הצגת המוצרים ב"בטבע שלי"  יקבע על ידי "בטבע שלי" מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את "בטבע שלי".

 

 1. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, "בטבע שלי" תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן.במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.

 

 1. במסגרת הרכישה ב"בטבע שלי" , יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של "בטבע שלי".

 

המחירים

 

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו ב"בטבע שלי"  הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר "בטבע שלי"  ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. "בטבע שלי" תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

 

 1. בכל הנוגע למכירות "בטבע שלי"  המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא"ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים ב"בטבע שלי"  אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי "בטבע שלי" מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר "בטבע שלי"  ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת "בטבע שלי"  על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט "בטבע שלי"  וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר "בטבע שלי"  כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד

(פרט למוצרים המסומנים ב – או כדוגמתם בהם המחירים ישמרו בהתאם לתוקף המבצע בזמן האספקה עפ"י תאריך התוקף המצוין בהם).

 

 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.

 

 1. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.

 

 1. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ביצוע הרכישה באתר

 

 1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

 

 1. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

 

 1. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן ל"בטבע שלי" , לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.

 

 1. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת "בטבע שלי"  וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"דף הקופה".

 

 1. "בטבע שלי" שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב"בטבע שלי"  וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

 

מובהר כי שירות "בטבע שלי"  אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

התשלום

 

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

 

 1. על אף האמור לעיל "בטבע שלי" שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 

 1. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת "בטבע שלי (חירם) בע"מ" בעת מועד האספקה.

 

שעות פעילות "בטבע שלי

 

 1. הקלדה של הזמנה באתר "בטבע שלי"  אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של "בטבע שלי" . בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.

 

 1. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של "בטבע שלי", ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א' – ה' עד השעה 15:00, בימי שישי וערבי חג עד השעה 06:00. או עד 5 שעות ממועד האספקה.

 

 1. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

33.1  ימים א' – ג' : 23:00 – 08:00 (משמונה בבוקר ועד אחת עשרה בלילה).

33.2 יום ד', ה' : 24:00 – 08:00 (משמונה בבוקר ועד חצות).

33.3 יום ו' וערבי חג : 15:00- 08:00 (משמונה בבוקר ועד שלוש אחה"צ)

 

 1. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו"בטבע שלי" אינה מחויבת למועדים אלה.

 

דמי משלוח

 

 1. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנהקניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או באמצעות הזמנה בפקסימיליה ו/או שליחת הזמנה דרך אתר הקניות"בטבע שלי"  ו/או דרך שליחת מייל למוקד "בטבע שלי"  ו/או באמצעות אפליקציית ""בטבע שלי"" .

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש"ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 750 ש"ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין                         אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 750 ש"ח יהיו בסך 10 ₪ בלבד.

 

 1. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 750 ש"ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 30 ש"ח בנוסף לסכום הקניה.

36.1 דמי משלוח בגין מוצרים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים הינו כמפורט בסעיף 69.

36.2 מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

 

דמי שירות בגין איסוף עצמי

 

 1. "בטבע שלישומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

בנוסף למחירי המוצרים ,יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 32 ש"ח, בגין מוצרים אשר כאמור לא מבוצע שילוח לבית הלקוח בגינם, בסך כולל של עד 750 ש"ח, במסגרת הזמנה                 אחת. דמי המשלוח בגין המוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 750 ש"ח יהיו בסך 15 ש"ח.

 

 1. דמי השירות יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום איסוף המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 750 ש"ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי שירות בסך 15 ש"ח בנוסף לסכום הקניה.

 

 1. "בטבע שלישומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

 

 1. בקניה של מוצרים מיוחדים שיוגדרו ככאלה מראש ע"י "בטבע שלי" כמו מקרר, טלוויזיה וכו' הן במסגרת קניה באתר, הן במסגרת קניה טלפונית והן במסגרת קניה באמצעות הדוא"ל או הפקסימיליה. הלקוח יחויב בנוסף למחיר המוצר בדמי משלוחאשר יקבעו לכל מוצר בנפרד ואשר יצוינו באתר בסמוך לשם המוצר. את מחיר דמי המשלוח ניתן לקבל מנציגי השירות בטלפון או כפי שצוין באתר האינטרנט. דמי המשלוח יכול וישולמו ע"י הלקוח במישרין לידי המוביל.התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". מועד האספקה בגין מוצרים אלו ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר.

התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". מועד האספקה בגין מוצרים אלו ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר.

 

אספקה

 

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי "בטבע שלי" (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של "בטבע שלי" שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת "בטבע שלי" אשר תיבחר על ידי "בטבע שלי" בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת").

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו"בטבע שלי" שומרת לעצמה               את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת "חלון הזמנים" שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל "חלון זמן" יהיה באורך של שלוש שעות או בכל אורך אחר שיקבע על ידי "בטבע שלי" . מובהר כי "בטבע שלי"  תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.

 

 1. "בטבע שלי" תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, "בטבע שלי" אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי "בטבע שלי" בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. "בטבע שלי" תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל.

 

 1. "בטבע שלי" לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

 

 1. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 25 לעיל.

 

 1. אי עמידת "בטבע שלי" במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל"בטבע שלי" בגין האספקה. "בטבע שלי" תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

 

 1. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי "בטבע שלי".

בהזמנה טלפונית, שעון הרישום במחשבי "בטבע שלי" יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי "בטבע שלי".

 

החזרת מוצרים

 

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

 

 1. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

 

מבצעים

 

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים ב"בטבע שלי" במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

 

 1. המבצעים הנערכים ב"בטבע שלי"  הנם במסגרת מכירות "בטבע שלי"  בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת "בטבע שלי". "בטבע שלי" לא תהא מחויבת למכור, במסגרת "בטבע שלי" ​, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות "בטבע שלי" שאינן "בטבע שלי" . כמו כן מבצעים שיתנהלו ב"בטבע שלי"  לא יחייבו את "בטבע שלי" ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.

 

 1. במידה ו"בטבע שלי" תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת "בטבע שלי"  אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט בסעיף ‎20 לעיל.

ככל שתחליט "בטבע שלי" להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות "בטבע שלי" , בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ו"בטבע שלי"                תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 

ביטול שינוי הזמנה

 

 1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה או בימים א' – ה' עד השעה 15:00, בימי שישי וערבי חג עד השעה 06:00. כאמור בסעיף 32 לעיל.

 

 1. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, כמפורט בסעיף 40 לעיל, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.

 

 1. "בטבע שלי" תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

 

 1. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 28 ימים מיום אספקת המוצר.

 

 1. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות "בטבע שלי" כפי שתהא מעת לעת.

 

רכישה טלפונית או באמצעות פקסימיליה

 

 1. לא ניתן לבצע רכישות טלפוניות או באמצעות פקסימיליה באתר "בטבע שלי".

 

הערות למוצר

 

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 3. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 4. התמונות הינן להמחשה בלבד.
 5. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

 

מוצרים ו/או שירותים שיסופקו עלידי צדדים שלישיים באספקה בתיאום טלפוני

68. מעת לעת יוצעו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים אשר יסופקו ללקוח ישירות על-ידי צדדים שלישיים, שהינם יצרנים ו/או יבואנים ו/או משווקים ו/או ספקים של המוצרים ("ספקי המוצרים"). הוראות סעיפים 69-75 יחולו בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים ושאספקתם מבוצעת בתיאום טלפוני, מפורט בסעיפים 69 -75 להלן, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון האחרות לבין הוראות סעיפים אלה יחולו הוראות סעיפים אלה.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
"בטבע שלי" תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה בדמי המשלוח. ההטבה יכולה להיות במלוא דמי המשלוח או בחלקם. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, או במתן הנחה כספית בשווי דמי המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של "בטבע שלי".

69. המחירים באתר אינם כוללים את עלות הובלתם, התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת  באתר. החיוב בגין הובלה, התקנה או ההרכבה של המוצר, יבוצע על ידי "בטבע שלי" או על ידי ספק המוצרים, כפי שייקבע על ידי "בטבע שלי". "בטבע שלי" תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה מלאה או חלקית בתשלום עבור הובלה או התקנה או הרכבה, כפי שיפורט באתר. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, על פי קביעתה של "בטבע שלי".

"בטבע שלי" וספקי המוצרים יהיו רשאים, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה והובלה חריגה של מוצרים, לרבות הספקה למקום סמוך בתיאום עם הלקוח. במקרה של הובלה חריגה, "בטבע שלי" האתר ו/או ספקי המוצרים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת אופן פרטני מול הלקוח. לצרכי סעיף זה, הובלה חריגה כוללת הובלה של מוצרים לאזורים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון או גורמי אכיפה כבעלי גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, וכן הובלה הדורשת כוח אדם ו/או אמצעים מיוחדים (כגון מנוף) ו/או פעולות מיוחדות (כגון פירוק), לשם הובלתו או הכנסתו לבית הלקוח, כגון ובלה לקומות גבוהות.

לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע"י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של "בטבע שלי". במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. "בטבע שלי" ו/או הספקים לא יהיו אחראים כל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

 1. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, רבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא קב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.71. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס הודעת דוא"ל ל- info@batevasheli.com .72. "בטבע שלי" תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. "בטבע שלי" לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.73. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.74. ככל שהלקוח יבקש כי הספק יתקין לו את המוצר שנרכש (ככל שהתקנה היא רלוונטית), תהיה ההתקנה כפופה לתשלום דמי התקנה ישירות לספק המוצרים על פי תנאיו.75. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

 

 

אחריות

 

 1. "בטבע שלי" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "בטבע שלי" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב"בטבע שלי"  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב"בטבע שלי"  וכד'.

 

 1. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל"בטבע שלי" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

 

 1. הלקוח פוטר את "בטבע שלי" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

 1. "בטבע שלי" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

 

 1. "בטבע שלי" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

 

 1. "בטבע שלי" לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב"בטבע שלי" ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל"בטבע שלי" או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא "בטבע שלי" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

 

החוק החל ותניית שיפוט

 

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין "בטבע שלי" במסגרת "בטבע שלי"  ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

 

 1. "בטבע שלי" והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

אבטחת האתר 

 

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

85.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

85.2  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

85.3  שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
"בטבע שלי" תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

 1. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של "בטבע שלי" לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, "בטבע שלי" תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגעלרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של "בטבע שלי".בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת "בטבע שלי (חירם) בע"מ" תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים אוהטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת."בטבע שלי" אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של "בטבע שלי".

  על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין "בטבע שלי" תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

 2. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל"בטבע שלי" בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. "בטבע שלי" תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של "בטבע שליבאתר 

89. הקניין הרוחני ב"בטבע שלי" , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "בטבע שלי", או של צדדים שלישיים ש"בטבע שלי" קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

 1. "בטבע שלי" שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 2. השמות "בטבע שלי", "בטבע שלי"  ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של "בטבע שלי" הם בבעלות מלאה ובלעדית של "בטבע שלי", ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 3. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ"בטבע שלי".(עדכון 27/11/2017)
חזרה לתחילת העמוד

חדש ! משלוחים למודיעין וירושלים, רחובות וגן יבנה , ראשון לציון ונס ציונה בכל יום שלישי! סגור

WhatsApp chat